TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60 || Tarnów: 14 627 50 15

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE – jest starą formą egzaminu i dotyczy osób, które uczyły się według podstawy programowej obowiązującej do 2012 roku.

UWAGA: Osoby, które nie przystąpiły w terminie wyznaczonym przez szkołę, mają możliwość przystąpienia do egzaminu do końca 2017 roku. Prosimy o zgłoszenie się do szkoły.

Egzamin ten, zwany również egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia on uzyskanie porównywalnej obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, opracowanych przez instytucje zewnętrzne.

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są dwa razy w roku – w styczniu i w czerwcu, w zależności od terminu zakończenia kształcenia w danym zawodzie. Egzamin składa się z dwóch części: etapu pisemnego i praktycznego.

Etap pisemny obejmuje zadania właściwe dla danego zawodu oraz zadania związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. W części pierwszej test zawiera 50 pytań, a w części drugiej – 20 pytań. Czas trwania etapu pisemnego wynosi 120 minut.

Etap praktyczny sprawdza umiejętności rozwiązywania typowych problemów zawodowych właściwych dla danego zawodu. Polega na opracowaniu projektu realizacji prac w formie pisemnej oraz w niektórych zawodach np. technik dentystyczny, technik informatyk, opiekun medyczny na wykonaniu określonych prac na specjalnie przygotowanym do tego stanowisku egzaminacyjnym.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest organizowany u nas w szkole. Uczniowie są przygotowywani w trakcie nauki do egzaminu poprzez rozwiązywanie testów i zadań praktycznych z poprzednich lat, dzięki czemu cieszymy się wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczniowie otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie oraz suplement (Europass) w języku polskim i angielskim wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.