TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 już trwa. Zapraszamy do zapisów na kierunki: asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny, terapeuta zajęciowy i inne.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 już trwa. Zapraszamy do naszej szkoły!

asystentka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna Rzeszów

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w soboty, niedziele oraz w jeden dzień w tygodniu.

Podczas kształcenia uczniowie uczą się :

 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy,
 • organizować prace związane ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,
 • prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego oraz konserwować sprzęt stosowany w stomatologii,
 • wykonywać wstępne badania stomatologiczne i zabiegi profilaktyczno-lecznicze pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty tj. skaling i piaskowanie zębów, lakowanie, wybielanie zębów,
 • prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia u pacjentów w różnym wieku np. w środowisku przedszkolnym, szkolnym oraz u osób dorosłych.

Uczniowie przygotowywani są do udzielania pierwszej pomocy, zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonym gabinecie stomatologicznym, znajdującym się na terenie szkoły. W ciągu dwuletniego okresu nauki realizowane są praktyki zawodowe w dowolnie wybranym przez siebie gabinecie stomatologicznym. Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, prenumerowanych czasopism tj. Asystentka i higienistka stomatologiczna, Asysta dentystyczna, Art. Of Dentistry, Poradnik stomatologiczny oraz Technik dentystyczny. Absolwenci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Posiadając zawód higienistka stomatologiczna można podjąć pracę w prywatnych gabinetach stomatologicznych, w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz klinikach stomatologicznych.

Asystentka stomatologiczna Rzeszów

Nauka na kierunku asystentka stomatologiczna trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w soboty, niedziele oraz jeden dzień w tygodniu na terenie miasta Rzeszów.

Asystentka stomatologiczna to osoba, która pracuje w zespole dentystycznym, pomagając dentystom i pacjentom. Wykonuje obowiązki administracyjne i zdrowotne. Asystentka stomatologiczna pracuje przy gabinecie lub bezpośrednio w gabinecie stomatologicznym.

Asystentka stomatologiczna wspomaga stomatologa podczas zabiegów oraz pomaga pacjentom przed, w trakcie i po wizytach. Wykonuje również zadania administracyjne, takie jak planowanie pacjentów i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Dla asystentki dentystycznej ważne są zarówno umiejętności komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej. Mogą wykorzystać umiejętności komunikacji werbalnej, aby poznać historię medyczną pacjenta i zalecić leczenie stomatologiczne. Asystentka może również korzystać ze wskazówek niewerbalnych, aby pomóc dentyście lub rozpoznać dyskomfort pacjenta.

Asystentka stomatologiczna ma też za zadanie konserwację i organizację całego sprzętu dentystycznego. Silne umiejętności organizacyjne mogą pomóc w utrzymaniu narzędzi i sprzętu podczas zabiegu. oraz podczas rejestrowania danych medycznych pacjentów, pisania notatek o wizycie i planowania przyszłych wizyt.

Umiejętność dokładnej i spokojnej pracy rękami jest ważną częścią bycia asystentką stomatologiczną. Wymaga tego częsta praca z narzędziami dentystycznymi, asystując dentyście podczas zabiegów i czyszczenia. Stabilne ręce pomagają też utrzymać suchość i czystość jamy ustnej pacjenta.

Podczas kształcenia uczniowie uczą się:

 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza stomatologa do pracy,
 • asystować lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
 • przygotowywać i przechowywać leki, materiały, narzędzia oraz konserwować na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii,
 • wykonywać czynności administracyjne i prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego.

Uczniowie uczęszczający na nasze zajęcia na terenie miasta Rzeszów, zapoznawani są z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, podstaw psychologii i komunikacji z pacjentem oraz prowadzeniem działalności usługowej. Zajęcia praktyczne na kierunku ‘asystentka medyczna’ odbywają się w nowocześnie wyposażonym gabinecie stomatologicznym, który znajduje się na terenie szkoły. W trakcie nauki realizowane są praktyki zawodowe w dowolnie wybranym gabinecie dentystycznym. Uczniowie mają do dyspozycji bibliotekę szkolną oraz możliwość wypożyczania czasopism branżowych tj. Asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna, Asysta dentystyczna, Art. Of Dentistry, Poradnik stomatologiczny, Technik dentystyczny.

Absolwenci naszej szkoły otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Uzyskując zawód asystentka stomatologiczna w naszej szkole na terenie miast Rzeszów, można podjąć pracę w prywatnych gabinetach stomatologicznych, w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w klinikach stomatologicznych.

technik dentystyczny

Technik dentystyczny Rzeszów

Nauka na kierunku technik dentystyczny trwa 2,5 roku (5 semestrów) w systemie stacjonarnym. Zajęcia na kierunku technik dentystyczny odbywają się w piątki, soboty, niedziele oraz jeden dzień w tygodniu (zajęcia w pracowni protetycznej).

W trakcie nauki na kierunku technik dentystyczny uczniowie:

 • wykonują protezy zębowe oraz aparaty ortodontyczne zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonywanych przez lekarza dentystę,
 • wykonują protezy pooperacyjne, epitezy twarzy, szyny,
 • naprawiają protezy zębowe, szyny oraz aparaty ortodontyczne,
 • obsługują nowoczesne urządzenia i aparaturę znajdującą się w pracowni protetycznej.

Pracownia protetyczna, w której odbywają się zajęcia praktyczne na kierunku technik dentystyczny składa się z kilku pomieszczeń: gipsowni, odlewni oraz sali ćwiczeń. Uczniowie kierunku technik dentystyczny mają do dyspozycji najnowocześniejsze urządzenia, m.in. piec do porcelany, piec do wygrzewania form odlewniczych, piaskarkę, elektropolerkę, odlewnię, mieszadło próżniowe, pinarkę laserową, formierkę próżniową, obcinarkę, polimeryzator z wyparzarką, prasę hydrauliczną, wstrząsarkę, lampę światłoutwardzalną, nożyki elektryczne do wosku. Ponadto każde stanowisku pracy na kierunku technik dentystyczny wyposażone jest w biurko protetyczne z wyciągiem, mikrosilnikiem i palnikiem gazowym.

Wykłady w naszej szkole w Rzeszowie na kierunku technik dentystyczny prowadzone są przez doświadczonych lekarzy stomatologów oraz techników dentystycznych specjalizujących się również w ortodoncji. Na zajęciach przygotowujących do zawodu technik dentystyczny wykorzystywane są pomoce dydaktyczne takie jak: plansze i atlasy anatomiczne, modele zębów, modele szczęki i żuchwy oraz filmy i prezentacje z zakresu protetyki. Uczniowie mogą korzystać z doskonale wyposażonej w książki medyczne biblioteki. Szkoła w Rzeszowie zapewnia wszystkie materiały do ćwiczeń.

Po ukończeniu szkoły w Rzeszowie i zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci mogą podjąć pracę w pracowniach protetycznych, ortodontycznych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik masażysta Rzeszów

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w soboty, niedzielę oraz w środy i piątki popołudniu.

Podczas czterech semestrów nauki uczniowie uczą się :

 • wykonywać masaż klasyczny i segmentalny,
 • wykonywać drenaż limfatyczny,
 • wykonywać masaż sportowy, kosmetyczny i punktowy,
 • stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,
 • obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu.

Uczniowie uczą się również udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Szkoła posiada pracownię masażu i fizjoterapii. Oprócz zajęć praktycznych organizowanych w pracowniach szkolnych uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na praktykach zawodowych w gabinetach masażu, gabinetach fizjoterapii, przychodniach oraz szpitalach. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej dobrze wyposażonej w literaturę medyczną

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a następnie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Posiadając zawód technik masażysta można podjąć pracę w prywatnych gabinetach masażu, fizjoterapii oraz gabinetach kosmetycznych, w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w szpitalach na oddziałach rehabilitacyjnych.

Pracownia informatyczna

Wyposażona jest w 15 stanowisk komputerowych. Uczniowie na kierunku technik informatyk przygotowywani są do programowania komputerów, posługiwania się oprogramowaniem, projektowania i administrowania baz danych, nadzorowania systemów operacyjnych i sieci komputerowych, poznawania technik multimedialnych. Uczniowie na kierunkach asystentka i higienistka stomatologiczna ćwiczą na programach komputerowych przeznaczonych do wspomagania pracy w gabinecie stomatologicznym w zakresie rejestracji pacjentów, godzin pracy lekarzy, przeprowadzanych zabiegów, dodawania do kartoteki pacjenta zdjęć RTG, rozliczeń z pacjentem oraz drukowania rachunków za usługę.

Pracownia masażu

Wyposażona jest w stoły do masażu, podłokietniki, wałki, taborety z regulowaną wysokością, parawany oddzielające stanowiska. Ponadto w pracowni znajdują się urządzenia do fizjoterapii oraz pomoce dydaktyczne tj. plansze anatomiczne, modele anatomiczne, filmy dydaktyczne, atlasy anatomiczne, fantom do udzielania pierwszej pomocy, środki opatrunkowe, aparaty do mierzenia ciśnienia. Uczniowie przygotowują się do wykonywania masażu medycznego, sportowego, kosmetycznego oraz profilaktycznego.

Pracownia terapii zajęciowej

Wyposażona w materiały malarsko-plastyczne, materiały i przybory do malowania na szkle, do wykonywania witraży, linorytów, rzeźb, materiały i przybory krawieckie i dziewiarskie. Uczniowie przygotowują się na zajęciach praktycznych do planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych. Wykonują prace okazjonalne np. kartki świąteczne, bombki choinkowe, ozdoby świąteczne jak również obrazy, rzeźby, ikony

Pracownia dla zawodu opiekun medyczny

Pracownia wyposażona jest w urządzenia i sprzęt niezbędny do nauki podstawowych czynności związanych z opieką i udzielaniem pomocy osobie chorej i niesamodzielnej. Uczniowie przygotowują się do asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich, do współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej.

Wyposażenie pracowni stanowią:

 • modele anatomiczne
 • fantomy do nauki czynności higienicznych
 • fantomy do nauki resuscytacji dorosłego i dziecka
 • sprzęt do udogodnień dla chorego
 • sprzęt do przemieszczania chorych
 • łóżko szpitalne z materace przeciwodleżynowym
 • urządzenia sanitarne
 • aparaty do mierzenia ciśnienia.

Pracownia wyposażona jest w przybory i środki higieniczne, wyroby medyczne i produkty lecznicze niezbędne do wykonywania czynności pielęgnacyjnych i pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych przy osobie chorej i niesamodzielnej.