TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

EGZAMIN ZAWODOWY

Egzamin zawodowy jest egzaminem umożliwiającym po jego zdaniu uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej wyodrębnionej w danym zawodzie oraz posiadania odpowiedniego dla danego zawodu wykształcenia średniego – również dyplomu zawodowego. Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Egzaminy oceniają zewnętrzni egzaminatorzy.

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, powinien:

  1. wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego
  2. złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Do części pisemnej  i praktycznej egzaminu zawodowego uczeń przystępuje w naszej szkole. Co roku organizujemy próbny egzamin, tak aby uczniowie zapoznali się z procedurami obowiązującymi na egzaminie. Informacje o terminie i miejscu egzaminu przekazuje zdającym dyrektor szkoły.

 

Część pisemna egzaminu

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest poprawna. W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie.

 

Część praktyczna egzaminu

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego rezultatem może być wyrób, usługa czy też dokumentacja. Wyróżnia się cztery modele praktycznej części egzaminu: model w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, model wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa uzyskane z wykorzystaniem komputera, model d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, model dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera. W modelu w i wk przebieg oraz oczekiwane rezultaty wykonania zadania podlegają ocenie przez egzaminatora w trakcie trwania egzaminu lub bezpośrednio po jego zakończeniu. W modelu d i dk rezultaty w formie dokumentacji są oceniane przez egzaminatorów po egzaminie.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego. Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. W przypadku gdy rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, jeden egzaminator wchodzący w skład zespołu nadzorującego obserwuje i ocenia 6 zdających przystępujących do części praktycznej egzaminu zawodowego w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający pozostawiają na swoich stanowiskach egzaminacyjnych rezultaty końcowe wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych oraz związaną z nimi dokumentację i opuszczają miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego. W przypadku gdy jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający pozostawiają na swoich stanowiskach egzaminacyjnych arkusze egzaminacyjne i dokumentację i opuszczają miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu.

 

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:  z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego) i   z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.  Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej oraz wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego: w części pisemnej – po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego; w części praktycznej – po elektronicznym odczytaniu karty oceny.

Dla zdającego, który zdał egzamin zawodowy, wynik egzaminu zawodowego jest ustalany według wzoru: W = 0,3 x Wp + 0,7 x Wpr, w którym poszczególne symbole oznaczają: W – wynik z egzaminu zawodowego, Wp – wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego, Wpr – wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego.  . Wynik ustalony przez dyrektora OKE jest ostateczny.

Zdający otrzymuje dyplom zawodowy, jeżeli posiada certyfikat kwalifikacji zawodowych oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły policealnej.