TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60
opiekunka medyczna

Opiekun medyczny Rzeszów

Nauka na kierunku opiekun medyczny trwa 1,5 roku ( 3 semestry) w systemie zaocznym.

Uczniowie w trakcie zajęć przygotowują się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,

– aktywizowania osoby chorej oraz organizowania czasu wolnego,

– asystowania podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, dbanie o zdrowie i higienę osobistą chorych,

– uczestniczenie w procesie rehabilitacji pod nadzorem lekarza bądź terapeuty.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców uprawnionych do nauczania na kierunku opiekun medyczny z Rzeszowa i Tarnowa, wydziałów medycznych uczelni wyższych, pielęgniarki oraz osoby doświadczone w pracy z osobami starszymi, niesamodzielnymi.

Uczniowie korzystają z pracowni wyposażonej w urządzenia i sprzęt niezbędny do nauki podstawowych czynności związanych z opieką i udzielaniem pomocy osobie chorej i niesamodzielnej. Do dyspozycji uczniów jest doskonale wyposażona w książki medyczne biblioteka, modele anatomiczne, fantomy do nauki czynności higienicznych, fantomy do udzielania pierwszej pomocy, sprzęt do przemieszczania chorych, łóżko szpitalne oraz przybory i środki higieniczne.

W ramach zajęć organizowane są odwiedziny w ośrodkach medycznych znajdujących się na terenie miasta Tarnów lub Rzeszów, pozwalające uczniowi bezpośrednio zobaczyć jak wygląda praca w zawodzie opiekun medyczny.

Absolwenci kierunku opiekun medyczny otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom uzyskania tytułu zawodowego oraz suplement do dyplomu uprawniający do pracy poza granicami Polski tzw. Europass.

Opiekun medyczny zdaje egzamin zawodowy na miejscu w szkole, do której uczęszcza w Rzeszowie lub w Tarnowie.

Posiadając zawód opiekun medyczny można podjąć pracę w zespołach opieki zdrowotnej, szpitalach, uzdrowiskach, hospicjach, zakładach opiekuńczo- leczniczych, domach opieki społecznej oraz samodzielnie opiekować się podopiecznymi.