TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Opiekunka środowiskowa Rzeszów

Nauka w tym zawodzie trwa 1 rok. Prowadzona jest w systemie zaocznym. Słuchacz pod koniec nauki zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa potrafi:

  • organizować opiekę oraz wsparcie społeczne osobie podopiecznej,
  • sprawować opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,
  • pomagać osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • motywować osobę podopieczną do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Jest to zawód, którego celem jest przygotowanie do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają wystarczającego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadania, jakie wykonuje opiekunka środowiskowa obejmują życie codzienne, czyli robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie  jak również czynności związane z pielęgnacją zdrowia tj. podawanie leków, prowadzenie prostych ćwiczeń rehabilitacyjnych, prowadzenie aktywnej formy spędzania czasu wolnego, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

Uczeń po zakończeniu szkoły przygotowany jest do podjęcia pracy w placówkach opieki społecznej w kraju i krajach Unii Europejskiej, gdzie ciągłe podnoszenie standardów wymusza wzrost zapotrzebowania na kadrę profesjonalną i w pełni wykwalifikowaną. Są to: miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej w kraju i zagranicą, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, fundacje i stowarzyszenia, domy opieki nad starszymi osobami. Mogą też rozpocząć własną działalność.