TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Opiekun w domu pomocy społecznej Rzeszów

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Podczas zajęć uczniowie uczą się:

  • rozpoznawać potrzeby i problemy podopiecznego oraz analizować możliwości i ograniczenia w zaspokajaniu rozpoznanych potrzeb,
  • opracować i realizować indywidualny plan pomocy oraz prowadzić dokumentację pracy z podopiecznymi,
  • pomagać podopiecznemu w czynnościach życia codziennego, dbać o jego bezpieczeństwo oraz promować zdrowy styl życia,
  • pomagać podopiecznemu w adaptacji do warunków życia w placówce opiekuńczej oraz do zmian związanych z chorobą przewlekłą, niepełną sprawnością lub starością,
  • stosować różne metody i narzędzia rehabilitacji społecznej i aktywizacji podopiecznego,
  • udzielać wsparcia podopiecznemu oraz rozwiązywać problemy w sytuacjach trudnych,
  • prowadzić z podopiecznymi zajęcia ruchowe, plastyczne zgodnie z ich zainteresowaniami,
  • współpracować z podopiecznymi oraz z ważnymi dla niego osobami.

Uczniowie uczą się również udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna wyposażona w literaturę branżową. Na zajęciach można korzystać z fantomów, atlasów anatomicznych, filmów dydaktycznych, sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Uczniowie nabierają doświadczenia podczas praktyki zawodowej organizowanej w domach opieki społecznej oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Po ukończeniu szkoły uczniowie są przygotowani do pracy w uzdrowiskach, całodobowych domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub domach dziennego pobytu.