TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60
terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy Rzeszów

Nauka w zawodzie terapeuta zajęciowy odbywa się w systemie stacjonarnym i trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w środy i piątki po południu oraz w soboty i niedziele.

W trakcie nauki na kierunku  terapeuta zajęciowy uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • planowania indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta,
  • prowadzenia terapii zajęciowej wśród ludzi chorych i niepełnosprawnych,
  • wykorzystywania w pracy z podopiecznymi różnych metod terapii zajęciowej,
  • organizowania zajęć terapeutycznych w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów,
  • prowadzenia działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego,
  • komunikowania się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu rehabilitacyjnego.

Szkoła wyposażona jest w pracownię terapii zajęciowej, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne z różnych dziedzin, m. in. wyszywania, szycia, tkania, stolarstwa, rzeźby, malarstwa. Ponadto uczniowie wykonują ozdoby świąteczne.

Główne przedmioty objęte planem nauczania w zawodzie terapeuta zajęciowy:

  1. Podstawy, psychologii, pedagogiki i socjologii.
  2. Terapia zajęciowa.
  3. Planowanie, organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej.
  4. Prowadzenie terapii zajęciowej.

W trakcie nauki w zawodzie terapeuta zajęciowy zarówno w Rzeszowie i Tarnowie uczniowie odwiedzają warsztaty terapii zajęciowej, gdzie zapoznają się z realnym środowiskiem pracy.

Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Terapeuta zajęciowy zdaje egzamin zawodowy na miejscu w szkole w Rzeszowie lub w Tarnowie.

Absolwenci kierunku terapeuta zajęciowy mogą podjąć pracę w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach terapeutycznych, oddziałach szpitalnych, sanatoriach, hospicjach oraz klubach seniora.

Rzeszów i Tarnów to miasta, w których terapeuta zajęciowy może znaleźć pracę, gdyż mamy informacje z zakładów pracy o potrzebie zatrudnienia.