TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

TERMINY EGZAMINÓW

Przed egzaminem zawodowym każdy zdający musi złożyć deklarację nie później niż do:

  • dnia 15 września – jeżeli przystępuje do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego
  • dnia 7 lutego – jeżeli przystępuje do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, między 1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego.

Druk deklaracji przystąpienia do egzaminu dostępy tutaj.

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.

   Nazwa sesji   Etap pisemny    Etap praktyczny
   czerwiec – lipiec 2023   06.06.2023 r.    15.06.-16.06.2023 r.