TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Opiekunka dziecięca Rzeszów

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele oraz jeden dzień w tygodniu.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę na temat:

  • planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka,
  • prowadzenia zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka,
  • kształtowania cech osobowości dziecka, pożądanych przyzwyczajeń i nawyków oraz aktywności dziecka,
  • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych,
  • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia dziecka.

Oprócz zajęć w pracowniach szkolnych uczniowie pogłębiają swoją wiedzę i nabierają doświadczenia podczas zajęć praktycznych organizowanych w żłobkach, przedszkolach oraz dziecięcych oddziałach szpitalnych.

Uczniowie po ukończeniu tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom uzyskania tytułu zawodowego.

Absolwenci kierunku opiekunka dziecięca mogą podjąć pracę w przedszkolach, żłobkach, domach małego dziecka, sanatoriach dziecięcych, oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzić własną działalność z tego zakresu.