TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Technik administracji Rzeszów

Nauka na kierunku technik administracji trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – w piątki po południu, soboty oraz niedziele. Nauka na tym kierunku jest BEZPŁATNA !

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie zdobywają wiedzę z zakresu:

  • wykonywania prac biurowych w przedsiębiorstwach oraz kompetentnego przyjmowania interesantów,
  • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, gromadzenia dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
  • sporządzenia sprawozdań i protokołów z posiedzeń i zebrań,
  • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów i przychodów oraz nadzorowania innych pracowników,
  • prowadzenia postępowania administracyjnego,
  • funkcjonowania rynku, działań marketingowych, podstaw rachunkowości i prawa,
  • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku.

Absolwenci posiadający takie wykształcenie mogą podjąć pracę w administracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego, w urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych.

Szkoła wyposażona jest w pracownię techniki biurowej oraz pracownię informatyczną. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej bogato wyposażonej w skrypty, roczniki statystyczne oraz książki z zakresu finansów, bankowości, marketingu, rachunkowości, prawa.

Absolwenci tego kierunku otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom uzyskania tytułu zawodowego.